========================================== *** FILE : tahani.php ========================================== protoTahani

Fuzzy Database

Metode Tahani

Kasus
Data Karyawan query($sql); $i=0; while($record=$result->fetch_object()){ echo "" ."" ."" ."" ."" ."" ."n"; } ?>
NoNamaUsiaMasa KerjaGaji
".(++$i)."{$record->nama}{$record->usia}{$record->masa_kerja}".number_format($record->gaji)."
Batasan
VariabelHimpunanValue
Usia (x) Muda min : max :
Parobaya min : mid : max :
Tua min : max :
Masa Kerja (y) Baru min : max :
Lama min : max :
Gaji (z) Rendah min : max :
Sedang min : mid : max :
Tinggi min : max :
[1] Pembentukan Himpunan Fuzzy (Fuzzyfication)
Himpunan Fuzzy untuk variabel Usia (x)
µusia MUDA(x) 1 , x<
(-x)/ , ≤ x ≤
0 , x>
µUsia PAROBAYA(x) 0 , x< atau x>
(x-)/ , ≤ x ≤
(-x)/ , ≤ x ≤
µusia TUA(x) 0 , x<
(-x)/ , ≤ x ≤
1 , x>
Himpunan Fuzzy untuk variabel Masa kerja (y)
µMasa kerja BARU(y) 1 , y≤
(-y)/ , ≤ y ≤
0 , y>
µMasa kerja LAMA(y) 0 , y≤
(y-)/ , ≤ y ≤
1 , y>
Himpunan Fuzzy untuk variabel Gaji (z)
µgaji RENDAH(x) 1 , z<
(-z)/ , ≤ z ≤
0 , z>
µgaji SEDANG(x) 0 , z< atau z>
(z-)/ , ≤ z ≤
(-z)/ , ≤ z ≤
µgaji TINGGI(x) 0 , z<
(z-)/ , ≤ z ≤
1 , z>
[2] Hasil Fuzzy Database Tahani n"; $db->multi_query($sql); while ($db->next_result()) {if(!$db->more_results()) break;} $sql="SELECT b.nama, a.usia_muda, a.usia_parobaya, a.usia_tua, a.masa_kerja_baru, a.masa_kerja_lama, a.gaji_rendah, a.gaji_sedang, a.gaji_tinggi FROM tbl_fuzzy a JOIN tbl_karyawan b USING(id)"; $result=$db->query($sql); echo "n" ."" ."" ."" ."" ."" ."n" ."" ."" ."" ."" ."" ."" ."" ."" ."" .""; while($record=$result->fetch_row()){ echo ""; $i=0; foreach($record as $field){ echo "{$field}"; } echo "n"; } echo "
NamaUsiaMasa KerjaGaji
MudaParobayaTuaBaruLamaRendahSedangTinggi
n"; ?>
[3] Query

Cari Karyawan yang berusia mempunyai masa kerja memperoleh gaji

======================= **** FILE : tahani_query.php ======================= 0 ') .$_POST['opr1'] .($_POST['masa_kerja']==1?' 1 ':' b.masa_kerja_'.$_POST['masa_kerja'].'>0 ') .$_POST['opr2'] .($_POST['gaji']==1?' 1 ':' b.gaji_'.$_POST['gaji'].'>0 '); $result=$db->query($sql); $data=$result->fetch_object(); echo "Karyawan :".$data->karyawan; };